Polityka RODO

Jako konsekwencja wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119) pragniemy poinformować jak niżej:

1. Wytwórnia Broni Jacek Popiński, NIP 522 182 86 39, z siedzibą przy ul. Dworcowa 27, 95-063 Rogów jest administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe rodo@wbprogow.pl, telefon +46 874 91 22. Adres do korespondencji: Wytwórnia Broni Jacek Popiński, ul. Dworcowa 27, 95-063 Rogów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań zgodnych z profilem prowadzonej działalności gospodarczej przez okres zgodny z wymaganiami archiwizacji określonymi w przepisach prawa. Dotyczy to między innymi czynności związanych z relacjami firmy wobec instytucji państwowych, kontrahentów, klientów oraz innych osób indywidualnych.

3. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości świadczenia usług na rzecz firmy, prowadzenia sprzedaży na rzecz firmy, dokonywania zakupów w firmie oraz realizacji umów, gdzie firma występuje jako jedna ze stron. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie transakcji gospodarczych, gdzie Wytwórnia Broni Jacek Popiński występuje jako jedna ze stron.

5. Administrator zawiadamia, że dane osobowe będą wykorzystywane jedynie zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem, nie będą przekazywane innym podmiotom krajowym, państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym – chyba, że wymagają tego przepisy wynikające z profilu działalności firmy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie.